GRUPY BADAWCZE

Pracownia Neurobiologii Emocji

Przedmiotem naszych badań jest mózgowe podłoże emocji, przede wszystkim neurobiologiczne mechanizmy emocji przekazywanych społecznie (w prostych modelach empatii) oraz komórkowe mechanizmy wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji strachu. Do społecznej komunikacji emocji niezbędna jest empatia, której podstawowa cecha to zdolność do odbierania sygnałów emocjonalnych nadawanych przez inną osobę (lub zwierzę, w przypadku modeli zwierzęcych). Wykorzystując stworzone przez nas eksperymentalne modele społecznego transferu emocji u szczurów i myszy, staramy się zrozumieć mechanizmy mózgowe zawiadujące komunikacją społeczną. Poznanie tych mechanizmów jest konieczne dla wyjaśnienia podłoża i prób terapii zaburzeń zachowań społecznych takich jak autyzm. Zajmujemy się również badaniem mózgowych mechanizmów wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji strachu. Wygaszanie warunkowej reakcji strachu stanowi model terapii zaburzeń, w których występuje patologiczny strach lub lęk. Jednak strach stłumiony dzięki procedurze wygaszania może w pewnych sytuacjach, na przykład w wyniku zmiany kontekstu sytuacyjnego, ujawnić się ponownie. Zjawisko to, zwane odnawianiem warunkowej reakcji strachu, stanowi poważny problem w terapiach zaburzeń lękowych. Dlatego, wykorzystując eksperymentalne modele zwierzęce, staramy się poznać neuronalne mechanizmy zawiadujące wygaszaniem warunkowej reakcji strachu w nadziei, że pomoże to w przyszłości optymalizować terapię takich zaburzeń jak fobie czy zespół stresu pourazowego.


PRACOWNICY & STRUKTURA

Kierownik

Kierownik

Ewelina Knapska


Badacz

Alicja Puścian

Badacz

Alicja Puścian

Doktorant

Emilia Kolada-Nowak

Doktorant

Anna Bryksa

Doktorant

Konrad Danielewski


PUBLIKACJE PRACOWNI

PublikacjePRZYZNANE GRANTY

Granty

  • 2021-2024 NCN SONATA | Ku wspólnocie - dynamiczne zmiany aktywności neuronalnej towarzyszące przekształcaniu się dystansu wobec obcych w więź społeczną, (A. Puścian)
  • 2020-2022 NCN PRELUDIUM | Rola interneuronów SOM+ w korze przedczołowej w regulacji zarażania emocjonalnego, (T. Nikolaev)
  • 2019-2022 NCN PRELUDIUM | Społecznie nabyta informacja o lokalizacji pokarmu a mózgowa reprezentacja miejsca, (M. Kostecki)
  • 2016-2022 ERC | CoSI Functional connectomics of the amygdala in social interactions of different valence, (E. Knapska)
  • 2018-2022 NCN OPUS | Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB, (E. Knapska)
  • 2016-2022 NCN SONATA-BIS 5 | Rola zaburzeń plastyczności synaptycznej w ciele migdałowatym w rozwoju fenotypu aspołecznego w mysich modelach autyzmu,  (K. Meyza)


OPISY

Projekty naukoweOFERTY PRACY

Rekrutacja

Pozycja Opis Kontakt
/ No positions available. /