DEKLARACJA

Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej braincity.nencki.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 12.11.2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.11.2021

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • kontrastu dla napisów filmu umieszczonego na stronie głównej, który nie przedstawia jednak istotnych treści, a jest jedynie filmem marketingowym, będąc dodatkowym elementem wizualnym witryny
 • kontrastu w standardowej wersji witryny dla niewielkiej części linków/tekstów (kontrast ten zapewniony jest w specjalnie przygotowanej kontrastowej wersji witryny, do której można przejść używając ikony umieszczonej w górnym menu witryny)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.11.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Ułatwienia

Na stronie istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące, w tym: (1) zmiana wielkości czcionki i (2) zmiana kontrastu, dostępne w górnym menu witryny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do kolejnych odnośników na stronie można się przenieść za pomocą klawisza TAB. Można również przybliżyć/oddalić treść witryny używając skrótów CTRL + oraz CTRL –.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Rucińska, e-mail: m.rucinska@nencki.edu.pl, tel. +48 22 5892330 (Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i chorób mózgu BRAINCITY | ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek IBD (Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, w którym znajduje się BRAINCITY) znajdujący się w Warszawie przy ul. Pasteura 3 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń instytutu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W szczególności zrealizowano następujące działania:

 • Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano drzwi wejściowe do budynku Instytutu od ul. Pasteura 3.
 • Przed budynkiem Instytutu oznakowano kolorem niebieskim miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Zastosowano kontrastowe elementy architektury poprzez wyróżnienie recepcji oraz dziennika podawczego.
 • Wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Instytutu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku Instytutu znajdują się 4 windy umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostanie się na każde piętro, do każdego pomieszczenia